مجله هفتگی اروپا؛ آتن به خواست اعتباردهندگانش تسلیم شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ آتن به خواست اعتباردهندگانش تسلیم شد

هفته گذشته گردابی از وقایع مربوط به بحران مالی یونان بود. آتن در آخرین لحظات به وعده خود وفا کرد و پیشنهادهای جدید خود را برای اصلاحات به اعتباردهندگانش ارائه داد. در این پیشنهادها، آتن کلیه خواستهای وام دهندگانش را برآورده کرده است. مجله این هفته اروپا به این موضوع اختصاص دارد.