دو سال مهلت مالی به فرانسه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دو سال مهلت مالی به فرانسه

کمیسیون اروپا دو سال دیگر به فرانسه مهلت داده است تا کسری بودجه اش را به حد قابل قبول کاهش دهد. فرانسه باید تا پایان سال جاری نیم در صد از کسری بودجه اش بکاهد تا هدف جریمه های مالی اتحادیه اروپا قرار نگیرد.

پیر مسکوویسی، کمیسر اتحادیه اروپا گفت: “هر زمان کشوری مشمول جریمه و مجازات شود، آنرا اعمال می کنیم. اینبار این اقدام انجام نمی شود، اما نباید دست از تلاش برداشت. این دوسال برای اعمال اصلاحات در کشور لازم است تا بتواند رقابت اقتصادی را تشویق کرده و نتایج آنرا لمس کند، اما کسری بودجه خارجی بجای خود باقی است که باید به آن بپردازد.”

کسری بودجه فرانسه در سال گذشته چهار ممیز سه درصد و در سال جاری پیش بینی می شود که تا چهار ممیز یک درصد کاهش نشان دهد.

فرانسه هفت سال است که کسری بودجه اش از مرز سه درصد قوانین اتحادیه اروپا تجاوز کرده است.

کمیسیون اروپا تصمیمی گرفته است که پرونده کسری بودجه ایتالیا و بلژیک را بخاطر میزان دیون ملی اشان باز نکند.