مجله هفتگی اروپا؛ رهایی از "دره اشگ"

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ رهایی از "دره اشگ"

اروپا هنوز دو هفته پس از فاجعه چارلی ابدو در چنگال وحشت است، و این وحشت به معنی آنستکه رهبران اروپا سخت در تکاپوی وضع قوانین و مقرراتی هستند که هم محدود کننده باشد و هم آزادمنشانه و دموکراتیک…. و روز یکشنبه، یونانی ها برای انتخاب یک دولت جدید رای خواهند داد به این امید که این دولت آنها را بعد از شش سال رنج و محنت مالی، از “دره اشگ” رهایی دهد.

اینها همه در مجله هفتگی اروپا….