انتخابات پارلمان اروپا و خطر کاهش مشارکت مردم اروپا در این انتخابات

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
انتخابات پارلمان اروپا و خطر کاهش مشارکت مردم اروپا در این انتخابات

اهمیت انتخابات پارلمان اروپا این بار متفاوت است. زیرا پارلمان جدید در انتخاب رئیس کمیسیون اروپا نقش کلیدی خواهد داشت. همچنین از قدرت بیشتری در تنظیم یا رد بودجه، اجرای توافق نامه های حفاظت از اطلاعات و سایر قوانین و نیز ارتقای نقش کشورهای اروپا، برخوردار خواهد بود. منتقدان می گویند تفاوت فاحش این انتخابات در این است که به کمیسیون اروپا که تصور می رود در نقشی فن سالارانه باقی مانده، نقش سیاسی تری می دهد. اما نگرانی در این است که با کاهش چشمگیر مشارکت مردم اروپا در انتخابات، ناباوران به اتحادیه اروپا، سیاست اتحادیه را رهبری کنند. شاید به این علت است که کارزاری برای جلوگیری از کاهش شرکت دارندگان حق رای در انتخابات در جریان است.

این ها مسائلی است که در برنامه بیست و پنج ثانیه با شرکت کارشناسانی در بروکسل و خارج از آن مورد بررسی قرار گرفته است.