برای کنترل بهتر سلاح شخصی در اروپا چه می توان کرد؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برای کنترل بهتر سلاح شخصی در اروپا چه می توان کرد؟

اتحادیه اروپا دارای ۶۰۰ میلیون شهروند است و تخمین زده می شود که از این میان۸۰ میلیون نفر دارای سلاح گرم اند. از سوی دیگر بنا به تخمین کمیسیون اروپا، تا کنون حدود نیم میلیون سلاح گرم که به طور قانونی خریده و ثبت شده، به سرقت رفته و یا مفقود شده که بخشی از آنها وارد بازار قاچاق اسلحه شده است. همچنین هر سال هزاران نفر در اروپا با سلاح گرم کشته می شوند. در سال ۲۰۱۱ این تعداد به پنج هزار نفر رسید که اگر چه با آمریکا قابل مقایسه نیست، اما کمیسیون اروپا می گوید برای مقابله با جرایم ناشی از کاربرد سلاح گرم باید کارهای بیشتری انجام شود. اما تغییر در قوانینی که اکنون ناظر بر حق قانونی داشتن سلاح شخصی است، چگونه میسر می شود؟ این مسئله را در میزگردی از کارشناسان در برنامه خط مقدم، مورد بررسی قرار داده ایم.