مردان قرمز پوشِ رومانی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مردان قرمز پوشِ رومانی

نظام بهداشت رومانی نیاز به اصلاحات فوری دارد. بیمارستان ها تامین مالی نمی شوند و فساد گسترده ای وجود دارد. شرایط وخیم است. تنها امید از سوی مردان قرمز پوش یا نیروهای کمکهای اولیه می آید که شاید بتوانند الگویی برای اصلاحِ بخش درمان در این کشور باشند…