چگونه می توان با جرایم سایبری مبارزه کرد؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
چگونه می توان با جرایم سایبری مبارزه کرد؟

ارتکاب جرایم در فضای سایبری رو به گسترش است و گفته می شود که سود این جرایم حتی از تجارت جهانی مواد مخدر بیشتر است. در حالیکه مقامات مسئول سرگرم مقابله با این جرایم اند، طرح هایی نیز برای مبارزه با کاربرد سلاح سایبری در جهان واقعی در دست تهیه دارند.

برای حمله های سایبری، انگیزه های متعددی مانند جعل، سرقت، رقابت صنعتی و حتی اهداف نظامی عمل می کند، اما به نظر کارشناسان، جلوگیری از جرایم سایبری و مجازات مرتکبان آن، نیازمند تعاریف بین المللی واحدی است که هنوز وجود ندارد.

گزارش در برنامه “خط مقدم”.