انقلاب یاسمن و بحران لیبی دلیل ترس گردشگران

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
انقلاب یاسمن و بحران لیبی دلیل ترس گردشگران

هر روز دهها پناهنده لیبیایی برای فرار از درگیری ها، از مرز ذهیبه عبور می کنند. ما در جنوب تونس هستیم، جایی که ساکنانش دست کمک به همسایه های لیبیاییشان دراز کرده اند. اما در این سرزمین مهمان پذیر از گردشگران خبری نیست.

گزارشگر این هفته، شما را در مرز لیبی و تونس، به جزیره جربة می برد.