مبادله شعر و موسیقی از هند تا مراکش در جشنواره موسیقی غناوه

مبادله شعر و موسیقی از هند تا مراکش در جشنواره موسیقی غناوه
نگارش از Euronews