گفتگو با سر جان گاردنر

گفتگو با سر جان گاردنر
نگارش از Euronews

مطلب اضافه برای برنامه موسیقی شامل گفتگو با رهبر ارکستر، سر جان گاردنر، و کارگردان اپرا دن ژمت است.

مطالب مرتبط