آیا سیاستهای اقتصادی ماکرون همراستا با منافع قشر مرفه فرانسه است؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
آیا سیاستهای اقتصادی ماکرون همراستا با منافع قشر مرفه فرانسه است؟

روزنامه لیبراسیون چاپ پاریس روز دوشنبه نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرده که نشان می دهد ۵۳ درصد افرادی که به نظرسنجی پاسخ داده اند اعتقاد دارند سیاستهای اقتصادی امانوئل ماکرون، رییس جمهوری فرانسه بیشتر منافع افراد دارای موقعیت مالی مناسب را تامین می کند. تنها ۱۲ افراد اجرای این سیاستها را در جهت منافع طبقه متوسط جامعه می دانند.

به اعتقاد ۴۳ درصد اشخاص نظرسنجی شده سیاستهای اقتصادی دولت ماکرون گرایشی راستگرایانه دارد. ۳۱ درصد نیز اعتقاد دارند بین راست و چپ تعادل برقرار شده است.

نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می دهد به باور ۶۸ درصد اجرای اصلاحات در قانون کار، روند اخراج کارمندان را آسان می کند.

در این نظرسنجی اکثر افراد نسبت به عدم اتحاد سندیکاهای کشور در برابر سیاستهای دولت ابراز نگرانی کرده اند.


نظرسنجی از یک هزار و ۲۷ نفر از رده سنی ۱۸ سال به بالا در روزهای ۱۲ و ۱۳ سپتامبر بعمل آمده است.

برنامه اصلاحی قانون کار روز جمعه به شورای وزیران تسلیم می شود. کنفدراسیون دموکراتیک کارگران (CFDT) و کنفدراسیون کارگران مسیحی (CFTC) دو سندیکای مهم در فرانسه روز دوشنبه برای اعتراض به اصلاحات قانون کار مردم را به اعتصاب فراخوانده اند.


از سوی دیگر کنفدراسیون عمومی کار (CGT) از دیگر سندیکاهای مطرح و صاحب نفوذ در فرانسه برای اعتصاب در روز پنجشنبه فراخوان داده است.

طی روزهای آینده تظاهرات و اعتصابهای دیگری نیز در اعتراض به اصلاحات قانون کار سازماندهی شده است.