محکومیت «مرشد» به جرم تجاوز دو ایالت هند را ناآرام کرد

محکومیت «مرشد» به جرم تجاوز دو ایالت هند را ناآرام کرد
نگارش از Euronews

مطالب مرتبط