فیفا خواستار توضیح ایران در مورد محرومیت شجاعی و حاج صفی است

فیفا خواستار توضیح ایران در مورد محرومیت شجاعی و حاج صفی است
نگارش از Euronews

مطالب مرتبط