جشن روز جهانی کارگر در اول ماه مه

جشن روز جهانی کارگر در اول ماه مه
نگارش از Euronews

اعلام روز جهانی کارگر در اول ماه مه، یازدهم اردیبهشت یادمان مبارزه کارگران شیکاگو در ماه مه سال ۱۸۸۶ است.

کارگران کارخانه‌ها و کارگاههای کوچک در شیکاگوی آمریکا از روز اول ماه مه دست باه اعتصاب و تظاهرات گسترده زدند و خواهان کاهش ساعات کار خود شدند اما در چهارمین روز این اعتراض ها پلیس آنها را سرکوب کرد و چندین نفر کشته شدند. شمار کارگران معترض در اعتراضات شهر شیکاگو به بیش از نود هزار نفر می رسد.اعلام روز جهانی کارگر در اول ماه مه، یازدهم اردیبهشت یادمان مبارزه کارگران شیکاگو در ماه مه سال ۱۸۸۶ است.


کارگران کارخانه‌ها و کارگاههای کوچک در شیکاگوی آمریکا از روز اول ماه مه دست باه اعتصاب و تظاهرات گسترده زدند و خواهان کاهش ساعات کار خود شدند اما در چهارمین روز این اعتراض ها پلیس آنها را سرکوب کرد و چندین نفر کشته شدند. شمار کارگران معترض در اعتراضات شهر شیکاگو به بیش از نود هزار نفر می رسد.

در ایران هم در یازدهم اردیبهشت سال ۱۳۲۵ اولین تظاهرات کارگران در کرمانشاه مورد حمله پلیس قرار گرفت و چهارده نفر در جریان سرکوبها کشته و دهها تن زخمی شدند. کارگران کشته شده در این اعتراضات را می توان اولین قربانیان جنبشهای کارگری در ایران دانست.

اول ماه مه در بسیاری از کشورهای جهان خصوصا در اروپا از سوی اتحادیه های کارگری، احزاب چپ و آنارشیستها گرامی داشته می شود. در آمریکای شمالی سندیکاهای کارگری در ماه سپتامبر این روز را جشن می گیرند. در آمریکا روز کار و روز کارگران جداگانه گرامی داشته می شود.


در استرالیا نیز روز کارگر را در تاریخ های مختلف بسته به رای سندیکاهای مختلف کارگری برگزار می کنند.
در منطقه خاورمیانه تنها در کشور لبنان است که جشن روز کارگر با شرکت گسترده سندیکاهای کارگری برگزار می شود.

مطالب مرتبط