اعتصاب سراسری در برزیل به خشونت پلیس با معترضان انجامید

اعتصاب سراسری در برزیل به خشونت پلیس با معترضان انجامید
نگارش از Euronews

اعتصاب سراسری در برزیل روز جمعه با بروز خشونت میان نیروهای امنیتی و معترضان پایان گرفت. طی این روز، ۲۶ ایالت برزیل شاهد اعتصاب گسترده در اعتراض به طرح میشل تمر، رئیس جمهوری در زمینه اصلاحات در نظام بازنشستگی بود.

نخستین اعتصاب سراسری طی ۲۰ سال گذشته در پاسخ به فراخوان اتحادیه‌های کارگری صورت گرفت و با حضور تقریبا نیمی از کارکنان بخش‌های دولتی یعنی حدود ۲۰ میلیون نفر برگزار شد و به تعطیلی مدارس و اختلال در شبکه حمل و نقل انجامید.

در مرکز ریودوژانیرو دست کم هشت اتوبوس در شعله‌های خشم معترضان سوخت و آنان شیشه‌های بسیاری از فروشگاهها را شکستند.

این خشونت‌ها در شهر سائوپائولو هم جریان داشت. بسیاری از فروشگاهها و مراکز تجاری به دلیل نگرانی از بروز هرج و مرج بسته بود. موانع موجود در شماری از خیابان‌ها هم رفت و آمد خودروها را دشوار کرده بود.

پلیس برای متفرق کردن معترضان در این دو شهر از گاز اشک آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد.

هفته گذشته مجلس نمایندگان برزیل طرح اصلاحات در نظام بازنشستگی را به تایید رساند. گفته می شود این طرح دست کارفرمایان را در زمینه اخراج کارکنان و استفاده از قراردادهای کوتاه مدت بازتر می گذارد.

افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ به ۶۵ سال از جمله موارد موجود در طرح اصلاحاتی رئیس جمهوری برزیل است که خشم اعتصابیون و معترضان را برانگیخته است.

از یک سو، اتحادیه‌های کارگری و مخالفان طرح اصلاحات در نظام بازنشستگی می گویند اقشار فقیر نباید بهای مشکلات اقتصادی کشور را بپردازند. از سوی دیگر رئیس جمهوری برزیل این اصلاحات را برای کاهش کسری بودجه و برون رفت از بیسابقه‌ترین رکود اقتصادی کشور ضروری می داند.

این اعتصاب در حالی صورت می گیرد که برزیل در تلاش برای غلبه بر رکودی است که شاخص‌های اصلی اقتصادی را در وضعیت هشدار قرار داده است. در همین حال رسوایی فساد مالی از ماهها قبل دامن بسیاری از دولتمردان سابق و کنونی برزیل از جمله چند تن از وزیران دولت میشل تمر را گرفته است.

مطالب مرتبط