شاهدان از حمله لندن می گویند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شاهدان از حمله لندن می گویند

لندن ها بار دیگر چهارشنبه ۲۲ مارس تجربه تلخ حمله تروریسی را زندگی کردند. شاهدان عینی از آنچه دیده و شنیده اند می گویند:

«چراغ راهنما نارجی شد و ناگهان خودرو به سرعت به راه افتاد. در این مسیر کوتاه با آن سرعت حرکت کردن عجیب بود. راننده به سوی کیوسک می راند؛ آنجا بر روی پل به سوی عابران. بعد یک نفر را روی زمین روی پل دیدم و دو نفر دیگر کمی آنطرف تر. به چشم خودم ۵، ۶ تن را دیدم که روی زمین افتاده بودند. و وقتی که خودرو عابران را زیر گرفت، دو سه نفر اول اصلا متوجه نشدند. مردم هم انگار نفهمیدند چه اتفاقی داشت رخ می داد. آخر انگار که ده ثانیه هم طول نکشید و ماشین زیگزاگ می رفت. می دانید مثل اینکه ما اینجا جمع شده ایم و ناگهان یک ماشین به سمتمان یوش بیاورد.»

«ما روی پل بودیم که صدای تیراندازی را شنیدیم. دور و بر را نگاه کردیم و خودرو را دیدیم که زنی را زیر را گرفت. البته مطمئن نیستم که زن بود. صدای جیغ و فریاد بلند شد و باز تیراندازی آمد. کلی آدم آنجا بود. دستکم ده دوازده زخمی آنجا افتاده بودند.»

«نمی دانستم چه خبر شده اما همه شروع کردیم به دویدن. کمی که دور شدیم ماشین را دیدم که به دیوار خورده بود و مردمی که از هر سوی فرار می کردند. چند ثانیه هم طول نکشید که صدای پلیس را شنیدم که می گفت حرکت کن حرکت کن.»