داماد پادشاه اسپانیا به زندان محکوم شد

داماد پادشاه اسپانیا به زندان محکوم شد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه دادگاهی در اسپانیا، اینیاکی اوردانگارین، داماد پادشاه این کشور را به اتهام فساد مالی و فرار مالیاتی به ۶ سال و ۳ ماه زندان محکوم کرد.

خبر کوتاه
دادگاهی در اسپانیا، اینیاکی اوردانگارین، داماد پادشاه این کشور را به اتهام فساد مالی و فرار مالیاتی به ۶ سال و ۳ ماه زندان محکوم کرد.

دادگاه هرچند همسر وی، شاهدوخت کریستینا را تبرئه کرد اما او را در ارتباط با مسئولیت های مدنی اش به پرداخت حدود ۳۰۰ هزار یورو جریمه ملزم کرد.

آقای اوردانگارین، داماد «فلیپه ششم»، پادشاه کنونی اسپانیا، صاحب مدال المپیک هندبال، متهم به اختلاس ده ها میلیون یورو بود.

وی پیش تر در برابر دادگاه اتهام فساد و سوء استفادۀ مالی را رد کرده اما نتوانسته بود بی گناهی خود را اثبات کند.

مطالب مرتبط