دیلما روسف، از محبوبیت تا عزل از مقام

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دیلما روسف، از محبوبیت تا عزل از مقام

گزارش تفصیلی

سال ۲۰۱۱، زمان اوج محبوبیت دیلما روسف بود. چریک سابق که برای رسیدن به پست ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۰ از سوی لولا دا سیلوا حمایت شد، اکنون او را به عنوان رییس دفتر خود به قدرت بازگرداند. آقای داسیلوا پس از دو دوره زمامداری دولت و در اوج محبوبیت از قدرت کنار رفته بود.

اما مشکلات و بحرانها خیلی زود برای اولین رییس جمهوری زن برزیل آغاز شد. زنگ خطر بحران اقتصادی به صدا درآمد. پس از سالها رشد و رونق در زمان آقای داسیلوا اکنون کشور دچار افت اقتصادی شده بود. دیلما روسف، تمام توان خود را برای عبور از بحران اقتصادی و افزایش یا دست کم حفظ قدرت خرید مردم متمرکز کرد. اما در حالیکه خشم و نارضایتی مردم روزبه روز بیشتر می شد، زمزمه های رسوایی اقتصادی او نیز شروع شده بود.

این رسوایی، درباره فساد گسترده در ارتباط با شرکت بزرگ نفتی پتروبراس بود. موضوع این رسوایی، رشوه های گسترده به مقامات دولتی برای کسب قراردادهای نفتی توسط این شرکت بود. در تحقیقات مربوط به این رسوایی هرگز نام روسف برده نشد اما او همزمان با این فساد (بین سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۱۰)، عضو هیئت مدیره شرکت پتروبراس بود و همین موضوع بیگناهی او را در چشم مردم و مخالفان غیر قابل باور می کرد.

به میان آمدن نام لولا داسیلوا، رییس جمهوری محبوب پیشین نیز در این پرونده رسوایی برای مردم باورپذیر نبود. آقای داسیلوا به اتهام جلوگیری از اجرای عدالت و دست داشتن در این فساد گسترده توسط دادستانی و پلیس مورد پرسش و بازپرسی قرار گرفت. خانم روسف آشکارا از رییس دفتر خود حمایت کرد و همین باعث خشم بیشتر مردم و مخالفان شد.

با این حال دیلما روسف در دوم انتخابات ریاست جمهوری نیز پیروز شد و مخالفان سیاسی او آرزوی خود را برای پایان دادن به حاکمیت چپگرایان در حال از دست رفتن دیدند. اما اندکی پس از انتخابات، سهام شرکت پتروبراس سقوط کرد و در نهایت در ماه های پایانی سال ۲۰۱۵ مجلس سنای برزیل خواستار استیضاح خانم روسف شد.

دلیل استیضاح خانم روسف این بود که با دستکاری آمار، کسری بودجه شدید برزیل را مخفی کرده است. در حالی که کشور در حال غرق شدن بود آمار چیز دیگری را نشان می دادند.

اکنون دادستانی برزیل با اعلام پایان تحقیقات در مورد این فساد مالی، خواستار رای سنا به برکناری دائم دیلما روسف از مقام ریاست جمهوری برزیل شده است.

از هفدهم آوریل سال ۲۰۱۶ تا امروز شش ماه است که خانم روسف برای تحقیقات در مورد پرونده فساد و رسوایی، از پست ریاست جمهوری معلق شده است. با رای سنای برزیل به برکناری خانم روسف، میشل تمر، معاون او، تا پایان این دوره (سال ۲۰۱۹ )، رییس جمهوری برزیل خواهد بود.