تخریب ایستگاه مترو در شیکاگو در پی توفان شدید و رعد و برق

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تخریب ایستگاه مترو در شیکاگو در پی توفان شدید و رعد و برق

وقوع توفان شدید و رعد برق تخریب یک ایستگاه مترو در شیکاگو را در پی داشت.

تصاویر ضبط شده توسط یک رهگذر نشان می دهد که سقف آلومینیومی این ایستگاه مترو در اثر رعد و برق روی ریل فرو ریخته است.

در این حادثه کسی صدمه ندیده است اما این حادثه توقف حرکت سه خط مترو را در پی داشت.