رژه همجنسگرایان در لندن

رژه همجنسگرایان در لندن

ده ها هزار نفر در رژه سالانه همجنسگرایان در لندن به خیابان های این شهر سرازیر شدند. اندرو بِیلی یکی از آنها بود که گفت:«من ترس هایی دارم. درست است که ما کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا را داریم که در قوانین بریتانیا اعمال می شود اما در عین حال بنظرم شاهد تغییراتی خواهیم بود و نسبت به آینده نگرانیم. ما حقوق خود را داریم و از حمایت دولت برخورداریم اما می خواهیم تا از حمایت اتحادیه اروپا نیز نیز برخوردار باشیم.»

ده ها هزار نفر در رژه سالانه همجنسگرایان در لندن به خیابان های این شهر سرازیر شدند. اندرو بِیلی یکی از آنها بود که گفت:«من ترس هایی دارم. درست است که ما کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا را داریم که در قوانین بریتانیا اعمال می شود اما در عین حال بنظرم شاهد تغییراتی خواهیم بود و نسبت به آینده نگرانیم. ما حقوق خود را داریم و از حمایت دولت برخورداریم اما می خواهیم تا از حمایت اتحادیه اروپا نیز نیز برخوردار باشیم.»

تازه‌ترین ویدیو