چمدانهای مشکوک باعث تخلیه ایستگاه مرکزی قطار در بروکسل شد

چمدانهای مشکوک باعث تخلیه ایستگاه مرکزی قطار در بروکسل شد
نگارش از Euronews

این خبر در حال تکمیل است و بزودی روزآمد خواهد شد

مطالب مرتبط