کاشت و برداشت کاهوی تر و تازه در ایستگاه فضایی بین المللی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کاشت و برداشت کاهوی تر و تازه در ایستگاه فضایی بین المللی

خبر کوتاه
فضانوردان اولین کاشت خود در درون ایستگاه فضایی بین المللی را برداشت و کاهوی تازه میل کردند. آنان پیش تر و بمنظور تحقیقات در این ایستگاه کشت کرده بودند اما گیاهان بعمل آمده مصرف خوراکی نداشتند. نیمی از کاهوهای رنگین و فضایی بعمل آمده در این ایستگاه برای بررسی دانشمندان به زمین فرستاده خواهد شد.