کمک مالی کمیسیون اروپا برای حل مشکل پناهجویان

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
کمک مالی کمیسیون اروپا برای حل مشکل پناهجویان

کمیسیون اروپا یک کمک مالی دو میلیارد و چهارصد میلیون یورویی را به کشورهای اروپایی که با مشکل افزایش پناهجویان روبرو هستند، اختصاص داد. این کمک به تدریج و در طول شش سال به این کشورها داده خواهد شد. ایتالیا با ۵۶۰ میلیون و یونان با ۴۷۳ میلیون یورو بیشترین سهم را از این کمک خواهند داشت.

هجوم پناهجویان سبب افزایش مشکلات آنها از جمله در زمینه رفتار بعضی از مردم و مأموران در کشورهای میزبان شده است. یک مأمور یونانی نیز اخیرا به دلیل بدرفتاری با پناهجویان از کار برکنار شد.

یکی از اولویت ها و اهداف کمک جدید کمیسیون اروپا برآورده کردن نیازهای اولیه مهاجران از جمله اسکان موقت، غذا و بهداشت بوده است.

بخشی از کمک جدید کمیسیون اروپا نیز برای حل مشکل هجوم متقاضیان پناهندگی انگلستان در بندر کاله فرانسه، به دولت های فرانسه و انگلستان داده خواهد شد.

کشورهای اروپایی، به ویژه یونان و ایتالیا در سال جاری مسیحی با سیل مهاجران از خاورمیانه و آفریقا روبرو شدند.