پروازها در فرودگاه فیومیچینوی ایتالیا از سرگرفته شد

پروازها در فرودگاه فیومیچینوی ایتالیا از سرگرفته شد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه آتش نشانان ایتالیا با استفاده از هواپیماهای آب پاش، آتش سوزی پیرامون فرودگاه فیومیچینوی رم، پایتخت، را مهار کردند. پروازها در این

خبر کوتاه
آتش نشانان ایتالیا با استفاده از هواپیماهای آب پاش، آتش سوزی پیرامون فرودگاه فیومیچینوی رم، پایتخت، را مهار کردند. پروازها در این پرترددترین فرودگاه ایتالیا که بدنبال آتش سوزی بطور موقت متوقف شده بود، روز چهارشنبه دوباره از سرگرفته شد.

مطالب مرتبط