بازداشت چهار راننده کامیون لهستانی متهم به انتقال مهاجران غیرقانونی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازداشت چهار راننده کامیون لهستانی متهم به انتقال مهاجران غیرقانونی

خبر کوتاه
چهار رانندۀ کامیون لهستانی در اسکس به ظن تسهیل ورود مهاجران غیرقانونی به انگلستان بازداشت شدند. شصت و هشت نفر از جمله دو زن باردار و ۱۵ کودک در این کامیون ها جای داده شده بودند. یک تن از مهاجران روس و بقیه شهروندان افغانستان، چین و ویتنام هستند.