انتشار نامه های محرمانه پرنس چارلز به مقامات بریتانیایی

انتشار نامه های محرمانه پرنس چارلز به مقامات بریتانیایی
نگارش از Euronews

مجموعه ای از نامه های پرنس چارلز به مقامات عالیرتبه بریتانیایی که ده سال پیش نگارش شده است، سرانجام پس از یک جنجال حقوقی منتشر خواهند شد. این نامه ها

مجموعه ای از نامه های پرنس چارلز به مقامات عالیرتبه بریتانیایی که ده سال پیش نگارش شده است، سرانجام پس از یک جنجال حقوقی منتشر خواهند شد. این نامه ها محتوای سیاسی دارند و به عنوان نمونه به نخست وزیر وقت بریتانیا ارسال شده اند. نگارش آنها از سوی ولیعهد بریتانیا در حالیست که اعضای خانواده سلطنتی حق مداخله در سیاست کشور بریتانیا را ندارند.

مطالب مرتبط