کارکنان بخش درمان در مجارستان تظاهرات کردند

کارکنان بخش درمان در مجارستان تظاهرات کردند
نگارش از Euronews

هزاران نفر از کارکنان بخش خدمات درمانی مجارستان روز سه شنبه در خیابانهای بوداپست پایتخت راهپیمایی کردند. تظاهرکنندگان خواستار بهبود شرایط کاری، ثبات

هزاران نفر از کارکنان بخش خدمات درمانی مجارستان روز سه شنبه در خیابانهای بوداپست پایتخت راهپیمایی کردند.

تظاهرکنندگان خواستار بهبود شرایط کاری، ثبات شغلی و افزایش دستمزدها بودند. در این تظاهرات که یکی از بزرگترین تجمعات سال جاری مجارستان محسوب می شود، نزدیک به ده هزار نفر در دو گروه جداگانه شرکت کردند.

از یکسو کارکنان خدمات درمانی در پاسخ به فراخوان اتحادیه صنفی از مرکز شهر به سوی وزارت منابع انسانی راهپیمایی کردند و از سوی دیگر پزشکان و پرستاران به دعوت فدراسیون پزشکان مجارستان در برابر پارلمان تجمع کردند.

تجمع کنندگان در پایان، طوماری را امضا و تسلیم سخنگوی پارلمان کردند.

مجارستان از سال گذشته شاهد چندین تظاهرات ضد دولتی در اعتراض به سیاستهای ویکتور اوربان، نخست وزیر محافظه کار، نزدیکی او به روسیه و فساد مالی اعضای وابسته به دولت وی بوده است.

مطالب مرتبط