اعتراضات شدید کارگران برزیل به طرح جدید قوانین کار در این کشور

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراضات شدید کارگران برزیل به طرح جدید قوانین کار در این کشور

سه شنبه، دهها هزار تن از کارگران برزیلی دعوت سندیکاهای کارگری برزیل را اجابت کردند و در دوازده شهر مهم برزیل به خیابان آمدند. در این میان، برازیلیا، پایتخت برزیل شاهد یکی از خشونت بارترین این تظاهرات ضد دولتی بود.

سه هزار تن از کارگران در مقابل کنگره برزیل گردهم آمدند و اعتراض خود را به تصویب قوانین کاری که به گفته سندیکاهای کارگری علیه حقوق کارگران است، بیان کردند.

طی قوانین جدید پیمانکاران حق خواهند داشت قراردادهای کوتاه مدت بدون هیچ تعهدی با کارگران به امضا برسانند. قانونی ضد کارگران ساعتی و یا چند هفته ای که حق عضویت در سندیکاری کارگری را هم نخواهند داشت.

دیلما روسف، رییس جمهوری برزیل، حامی این قانون است. دولت وی طرح این قانون را، که در راستای اجرای سیاستهای سختگیرانه اقتصادی است، دادن اعتمادی دوباره به سرمایه گذاران و پیمانکاران می داند. این در حالیست که آخرین نظرسنجیها نشان می دهد که از هر ۱۰ برزیلی ۹ نفر مخالف این قانون است.

در صورت تصویب این قانون در روز چهارشنبه، قانون برای تصویب نهایی به سنای برزیل فرستاده می شود و سپس این قانون به اجرا گذاشته خواهد شد. سندیکاهای کارگری در اعتراض به این قانون خواستار تظاهرات بزرگ کارگری در دوازدهم آوریل شده اند.