نظر ساکنان روستای سن لزآلپ درباره فرضیه خودکشی کمک خلبان هواپیما جرمن وینگز

نظر ساکنان روستای سن لزآلپ درباره فرضیه خودکشی کمک خلبان هواپیما جرمن وینگز
نگارش از Euronews

از زمانی که دادستان مارسی، مسئول دادخواهی پرونده سقوط هواپیما، فرضیه خودکشی و عمدی بودن سقوط هواپیما از سوی کمک خلبان را مطرح کرده است، بسیاری را به

از زمانی که دادستان مارسی، مسئول دادخواهی پرونده سقوط هواپیما، فرضیه خودکشی و عمدی بودن سقوط هواپیما از سوی کمک خلبان را مطرح کرده است، بسیاری را به شوک فرو برده است.

خبرنگار ما موفق شد با برخی از ساکنان روستای سن لزآلپ دراینباره گفتگو کند.

یکی از آنها می گوید: “اگر این فرضیه درست باشد ما با یک بیمار روانی مواجه ایم. حتی اگر می خواهی خودکشی کنی چرا تنهایی نکرده ایی، چرا 150 نفر را با خودت به دست مرگ می سپاری، فکر می کنم از لحاظ روانی مشکلات زیادی داشته است.”

دیگری می گوید:“چرا تنهایی این کار را نکرد. مجبور نبود 150 نفر را با خود همراه کند. وحشتناک است. ما واقعا در هواپیما نبودیم بدانیم دقیقا چه اتفاقی افتاده است. شاید واقعا اتفاقی برای کمک خلبان افتاده است… نمی دانیم واقعا چه اتفاقی افتاده است.”

مطالب مرتبط