وزیر کشور افغانستان: فرخنده بی گناه بود

وزیر کشور افغانستان: فرخنده بی گناه بود
نگارش از Euronews

مطالب مرتبط