جدایی طلبان طرفدار روسیه کنترل چند شهرک را در اختیار گرفتند

جدایی طلبان طرفدار روسیه کنترل چند شهرک را در اختیار گرفتند

نیروهای جمهوری خودخوانده خلق دونتسک، کنترل چند شهرک در حومه شهر دبالتسفه را در اختیار گرفتند. برخی منابع از محاصره شدن شماری از سرباز اوکراینی خبر داده اند.

نیروهای جمهوری خودخوانده خلق دونتسک، کنترل چند شهرک در حومه شهر دبالتسفه را در اختیار گرفتند. برخی منابع از محاصره شدن شماری از سرباز اوکراینی خبر داده اند.

تازه‌ترین ویدیو