پلیس یونان به خشونت متوسل شد
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

پلیس یونان به خشونت متوسل شد

پلیس یونان روز دوشنبه برای پراکندن دهها نفر از شهروندانی که در آتن چهل و یکمین سالگرد قیام دانشجویی علیه دیکاتوری را به شیوه ای صلح آمیز برگزار کرده بودند، از گاز اشک آور و نارنجک های بیحس کننده استفاده کرد. در این سالگرد بیش از ۲۰ هزار نفر در آتن شرکت کردند و پلیس برای جلوگیری از خشنونت هایی نظیر آنچه در سال های قبل رخ داد حدود هفت هزار نفر از نیروهای خود را بسیج کرده بود.

پلیس یونان روز دوشنبه برای پراکندن دهها نفر از شهروندانی که در آتن چهل و یکمین سالگرد قیام دانشجویی علیه دیکاتوری را به شیوه ای صلح آمیز برگزار کرده بودند، از گاز اشک آور و نارنجک های بیحس کننده استفاده کرد. در این سالگرد بیش از ۲۰ هزار نفر در آتن شرکت کردند و پلیس برای جلوگیری از خشنونت هایی نظیر آنچه در سال های قبل رخ داد حدود هفت هزار نفر از نیروهای خود را بسیج کرده بود.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست