آینده واتیکان چه خواهد شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آینده واتیکان چه خواهد شد

تا چند روز دیگر رهبر کاتولیک های جهان واتیکان را ترک خواهد کرد. سالهای بسیاری پاپهای اروپا به قصر سنت آنجلو پناه می آورده اند. بندیکت شانزدهم هم با استعفایش شاید قصد دارد به اینجا پناه بیاورد. یورونیوز به واتیکان رفت تا از آینده واتیکان بیشتر بداند .

استعفای پاپ، واتیکان را در برابر یکی از بی سابقه ترین چالشهای تاریخش قرار می دهد. از لحاظ تاریخی واتیکان تنها در صورت مرگ پاپ مجبور به تعیین جانشین برایش می شد. در اینباره با سردبیر روزنامه واتیکان گفتگو می کنیم.