امید تازه ، مهارت های جدید 

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
امید تازه ، مهارت های جدید 

یادگیری حرفه جدید یا یک سرگرمی می تواند راه مؤثری برای پذیرش فرد در جامعه و یافتن دوستان جدید باشد.
ولی بعضی از روش های انطباقی، غیر معمول تر از بقیه است.
در اکوادور یادگیری رقص باله، تنها خلاقیتی برای پرورش اعتماد به نفس نیست و می تواند به یک شغل بیانجامد.
دیوید هر روز به کلاس محلی رقص باله می رود.
در جامعه ای که رقصندۀ مرد باله براحتی پذیرفته نمی شود، دیوید خلاف جریان حرکت می کند.
در این گزارش می بینیم که چگونه رقص، او و دیگر جوانان اکوادوری را از خشونت و طرد شدن نجات می دهد. شخصیت آن ها را قویتر می کند و اعتماد به نفسشان را بالا می برد.
 
 ترکیه 
 دانشگاه هنر و فرهنگ “بیلگه“ در محلۀ ایوب درحومه استانبول، محیطی فراهم می کند که در آن دانشجویان و گروه وسیعتری که شامل مهاجرین می شود، در آن به تبادل نظر بپردازند و یکدیگر را بهتر بشناسند و خود را با جامعه انطباق دهند.
 دانشگاه بیلگه، Bilgi بیشتر از یک دانشکده، فضای بازی است که علاوه بر کلاس های هنری یک موزه هم دارد. دانشجویان با بازدید کنندگان ناشناخته موزه و مردم محلی مخلوط می شوند و این آمیختگی، ویژگی دانشگاه است. 
 
اسپانیا
در اسپانیا، زنان قربانی خشونت خانوادگی، اکنون فرصتی دارند تا با غلبه بر ضربه روحی وارد شده بر آنان راه تازه ای برای تأمین  زندگیشان بیابند.
این امربه همت مرکزی صورت می گیرد که همزمان با نگهداری بچه هایشان در مهد کودک، به آنها مهارت های کاری یاد می دهند.
بیش از 600 زن در دهه گذشته در اسپانیا توسط مردان کشته شده اند.
این کشور، مبارزه با خشونت  خانوادگی را آغاز کرده است.
گزارشی از شهر والانسیا در اسپانیا فعالیت “مرکز امید زندگی” را که برای کمک به زنان خشونت دیده ایجاد شده را شرح می دهد و نشان می دهد که چگونه زنان قربانی خشونت با یادگیری کارهای کوچک هنری قدم به قدم از مشکلات و آسیب های روحی فاصله می گیرند.
این مرکز کمک مادی به این زنان و خانواده هایشان را با آموزش حرفه و باز سازی اعتماد به نفس در این زنان همراه می کند.