پیشگامی‌های قطر در تسهیل آموزش و پرورش همگانی

پیشگامی‌های قطر در تسهیل آموزش و پرورش همگانی

با همکاری

طرح «بانک منابع آموزشی رایگان» برای پاسخگویی به نیاز دوران همه‌گیری به اجرا درآمد، چون بسیاری از مدارس بسته شده بود و این مخصوصاً به کودکان مناطق محروم آسیب می‌رساند.

تازه‌ترین ویدیو