ساکنانی که می‌کوشند زندگی را در منطقهٔ فاجعه‌دیدهٔ فوکوشیما احیا کنند

ساکنانی که می‌کوشند زندگی را در منطقهٔ فاجعه‌دیدهٔ فوکوشیما احیا کنند

با همکاری Japan Reconstruction Agency

«احتمال آلودگی آب دریا با این کار بسیار کم است، اما ترس اصلی ما تبلیغات منفی است.»

تازه‌ترین ویدیو