NOCOMMENT

تصاویر اعتراض نمادین در پایتخت لهستان در همبستگی با معترضان داخل ایران

ده‌ها نفر در ورشو، پایتخت لهستان، یکشنبه گذشته در همبستگی با معترضان داخل ایران و در اعتراض به حکومت جمهوری اسلامی تجمع کردند. آنان با حرکتهای نمادین و با پوسترهایی در دست با شعارهایی همچون «زن، زندگی، آزادی» و «مرگ بر حکومت اسلامی» اعتراض خود را نشان دادند. حکومت جمهوری اسلامی ایران به دنبال اعتراضاتی که جرقه آن با مرگ مهسا امینی در گشت ارشاد تهران زده شد شاهد بزرگترین بحران و چالش داخلی خود از انقلاب سال ۱۳۵۷ به این سو است.

ده‌ها نفر در ورشو، پایتخت لهستان، یکشنبه گذشته در همبستگی با معترضان داخل ایران و در اعتراض به حکومت جمهوری اسلامی تجمع کردند. آنان با حرکتهای نمادین و با پوسترهایی در دست با شعارهایی همچون «زن، زندگی، آزادی» و «مرگ بر حکومت اسلامی» اعتراض خود را نشان دادند. حکومت جمهوری اسلامی ایران به دنبال اعتراضاتی که جرقه آن با مرگ مهسا امینی در گشت ارشاد تهران زده شد شاهد بزرگترین بحران و چالش داخلی خود از انقلاب سال ۱۳۵۷ به این سو است.

تازه‌ترین ویدیو