گروهی معترض وارد مجلس نمایندگان برزیل شدند

گروهی معترض وارد مجلس نمایندگان برزیل شدند

گروهی ۶۰ نفره از معترضان روز چهارشنبه بی اعتنا به نگهبانان و با ورود به مجلس نمایندگان در کنگره برزیل باعث هرج و مرج شدند.

گروهی ۶۰ نفره از معترضان روز چهارشنبه بی اعتنا به نگهبانان و با ورود به مجلس نمایندگان در کنگره برزیل باعث هرج و مرج شدند.

تازه‌ترین ویدیو