درگیری در جریان تظاهرات معدنچیان بولیوی

درگیری در جریان تظاهرات معدنچیان بولیوی

تظاهرات معدنچیان علیه سیاستهای به گفته آنها «نئولیبرال» اوا مورالس به درگیری با پلیس انجامید.

تظاهرات معدنچیان علیه سیاستهای به گفته آنها «نئولیبرال» اوا مورالس به درگیری با پلیس انجامید.

تازه‌ترین ویدیو