توله ببرهای خوشحال در خانه جدید

ویدیوها. توله ببرهای خوشحال در خانه جدید

سه توله ببر و مادرشان به خانه جدید خود در باغ وحش سن دیه گو در کالیفرنیا منتقل شدند. این توله ببرها که از انواع کمیاب این جانور هستند ماه ژانویه گذشته به دنیا آمدند.

سه توله ببر و مادرشان به خانه جدید خود در باغ وحش سن دیه گو در کالیفرنیا منتقل شدند. این توله ببرها که از انواع کمیاب این جانور هستند ماه ژانویه گذشته به دنیا آمدند.

تازه‌ترین ویدیو