زنان بومی بولیوی قله ها را تسخیر می کنند

ویدیوها. زنان بومی بولیوی قله ها را تسخیر می کنند

در کشور بولیوی چند زن بومی به چالش عجیبی دست زده اند. آنها در تلاش فتح هشت قله شش هزار متری درسلسله کوههای آند هستند. این زنان به خاطر پوشیدن لباس محلی ایمارا از اقوام بومی ناحیه دریاچه تیتیکاکا معروف هستند.

در کشور بولیوی چند زن بومی به چالش عجیبی دست زده اند. آنها در تلاش فتح هشت قله شش هزار متری درسلسله کوههای آند هستند. این زنان به خاطر پوشیدن لباس محلی ایمارا از اقوام بومی ناحیه دریاچه تیتیکاکا معروف هستند.

تازه‌ترین ویدیو