اعتراض مردم برزیل به لولا و دیلما

ویدیوها. اعتراض مردم برزیل به لولا و دیلما

پس از آنکه دیلما روسف، رییس جمهوری برزیل، لولا داسیلو را به عنوان رئیس کابینه خود برگزید، هزاران معترض به خیابانهای شهرهای بزرگ برزیل آمدند و به این اقدام اعتراض کردند. بسیاری از مردم اعتقاد دارند این انتصاب بمنظور ایجاد مصونیت قضایی برای لولا داسیلوا، رییس جمهوری سابق صورت گرفته است. تظاهرکنندگان خواهان استعفای دیلما و زندانی شدن لولا هستند.

پس از آنکه دیلما روسف، رییس جمهوری برزیل، لولا داسیلو را به عنوان رئیس کابینه خود برگزید، هزاران معترض به خیابانهای شهرهای بزرگ برزیل آمدند و به این اقدام اعتراض کردند. بسیاری از مردم اعتقاد دارند این انتصاب بمنظور ایجاد مصونیت قضایی برای لولا داسیلوا، رییس جمهوری سابق صورت گرفته است. تظاهرکنندگان خواهان استعفای دیلما و زندانی شدن لولا هستند.

تازه‌ترین ویدیو