برچیدن و تخلیه کمپ مهاجران در کاله فرانسه
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

برچیدن و تخلیه کمپ مهاجران در کاله فرانسه

بولدوزها در کمپ کاله فرانسه که به «جنگل» معروف شده است، کلبه های چوبی موقت و زاغه های مهاجران را از هم دریدند.

بولدوزها در کمپ کاله فرانسه که به «جنگل» معروف شده است، کلبه های چوبی موقت و زاغه های مهاجران را از هم دریدند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست