برچیدن و تخلیه کمپ مهاجران در کاله فرانسه

برچیدن و تخلیه کمپ مهاجران در کاله فرانسه

بولدوزها در کمپ کاله فرانسه که به «جنگل» معروف شده است، کلبه های چوبی موقت و زاغه های مهاجران را از هم دریدند.

بولدوزها در کمپ کاله فرانسه که به «جنگل» معروف شده است، کلبه های چوبی موقت و زاغه های مهاجران را از هم دریدند.

تازه‌ترین ویدیو