تظاهرات مجازی در کره جنوبی

ویدیوها. تظاهرات مجازی در کره جنوبی

سازمان عفو بین الملل در کره جنوبی با استفاده از فنآوری هولوگرام یا تمام نگاری٬ تظاهراتی مجازی و سه بعدی را در یکی از میادین اصلی سئول٬ پایتخت کره جنوبی٬ پخش کرد. این سازمان حقوق بشری با این اقدام خواستار احترام به قانون آزادی گردهمایی و تجمعات عمومی شد.

سازمان عفو بین الملل در کره جنوبی با استفاده از فنآوری هولوگرام یا تمام نگاری٬ تظاهراتی مجازی و سه بعدی را در یکی از میادین اصلی سئول٬ پایتخت کره جنوبی٬ پخش کرد. این سازمان حقوق بشری با این اقدام خواستار احترام به قانون آزادی گردهمایی و تجمعات عمومی شد.

تازه‌ترین ویدیو