استفاده پلیس کلن از ماشین های آبپاش برای متفرق کردن تجمع مخالفان مهاجرت

استفاده پلیس کلن از ماشین های آبپاش برای متفرق کردن تجمع مخالفان مهاجرت

پلیس ضد شورش در شهر کلن آلمان برای متفرق کردن تجمع هواداران جنبش دست راستی پگیدا ماشین های آب پاش را بکار گرفت. این جنبش ضد اسلامی شدن اروپا مخالف سیاست مهاجرتی دولت مرکل است.

پلیس ضد شورش در شهر کلن آلمان برای متفرق کردن تجمع هواداران جنبش دست راستی پگیدا ماشین های آب پاش را بکار گرفت. این جنبش ضد اسلامی شدن اروپا مخالف سیاست مهاجرتی دولت مرکل است.

تازه‌ترین ویدیو