خوکها جاده را بند آوردند

ویدیوها. خوکها جاده را بند آوردند

با واژگون شدن کامیونی در چین حدود صد خوک که بار آن بودند در جاده سرگردان شدند. این اتفاق حدود چهار ساعت رفت و آمد خودروها را در این جاده بند آورد.

با واژگون شدن کامیونی در چین حدود صد خوک که بار آن بودند در جاده سرگردان شدند. این اتفاق حدود چهار ساعت رفت و آمد خودروها را در این جاده بند آورد.

تازه‌ترین ویدیو