عنوان دختر شایسته سال برای دوشیزه ای از اسپانیا

عنوان دختر شایسته سال برای دوشیزه ای از اسپانیا

میریا لالاگونا رویو دختری از اسپانیا روز شنبه برنده رقابت های دختر شایسته سال ۲۰۱۵ جهان شد و تاج زیبایی را از رولن استروس ملکه قبلی دریافت کرد.

میریا لالاگونا رویو دختری از اسپانیا روز شنبه برنده رقابت های دختر شایسته سال ۲۰۱۵ جهان شد و تاج زیبایی را از رولن استروس ملکه قبلی دریافت کرد.

تازه‌ترین ویدیو