تظاهرات کارگری در آفریقای جنوبی

تظاهرات کارگری در آفریقای جنوبی

هزاران کارگر بخش صنعتی در آفریقای جنوبی به دعوت سندیکای خود و برای اعتراض به فساد مالی به خیابان آمدند.

هزاران کارگر بخش صنعتی در آفریقای جنوبی به دعوت سندیکای خود و برای اعتراض به فساد مالی به خیابان آمدند.

تازه‌ترین ویدیو