دیدار در کنار هندوانه!

ویدیوها. دیدار در کنار هندوانه!

امروز چهارشنبه روز آغاز برداشت هندوانه در روسیه است و همه می توانند در این روز در بازاری گوم ( GUM) مسکو هندوانه مجانی میل کنند. گوم از معروفترین مراکز خرید و بازارهای مسکو می باشد که در میدان سرخ واقع است. فواره معروف گوم امسال به جای آب غرق هندوانه شده است. از زمان اتحاد جماهیر شوروی ضرب المثلی بر زبانها جاری است که می گوید «دیدار در کنار فوراه گوم، اگر همدیگر را گم کردیم». ظاهراً امسال باید گفته شود ‘دیدار در کنار فوراه هندوانه، اگر همدیگر را گم کردیم.’

امروز چهارشنبه روز آغاز برداشت هندوانه در روسیه است و همه می توانند در این روز در بازاری گوم ( GUM) مسکو هندوانه مجانی میل کنند. گوم از معروفترین مراکز خرید و بازارهای مسکو می باشد که در میدان سرخ واقع است. فواره معروف گوم امسال به جای آب غرق هندوانه شده است. از زمان اتحاد جماهیر شوروی ضرب المثلی بر زبانها جاری است که می گوید «دیدار در کنار فوراه گوم، اگر همدیگر را گم کردیم». ظاهراً امسال باید گفته شود ‘دیدار در کنار فوراه هندوانه، اگر همدیگر را گم کردیم.’

تازه‌ترین ویدیو