نجات مهاجران در اسپانیا

نجات مهاجران در اسپانیا

سرویسهای اورژانس اسپانیا، بیست و هشت مهاجر آفریقایی را در سواحل تاریفا نجات دادند. حال این افراد مساعد توصیف شده است.

سرویسهای اورژانس اسپانیا، بیست و هشت مهاجر آفریقایی را در سواحل تاریفا نجات دادند. حال این افراد مساعد توصیف شده است.

تازه‌ترین ویدیو